тук-тук

I N F O / И Н Ф О

The movement of a figure in space is most accurately described using an integral. For greater clarity, I attach a graph of the in- tegral of the real function f(x). In the halftone, the area that is covered in the interval between a and b is marked, and the values below the abscissa axis are negative. / Движението на фигурата в пространството най-точно се описва с помощта на интеграл. За по-голяма яснота прилагам една графика на интеграла на реалната функция f(x). В полутона е отбелязана площа, която се покрива в интервала между а и b, като стойностите намиращи се под абцисната ост са отрицателни.

Raycho Stanev, Contemporary Art, Multimedia, Cinematography, Bulgaria

Vector / Вектор

In mathematics, physics, and engineering, a vector is a geometric object that has length, direction, and can be added to other vectors. The zero vector is represented by any zero directed segment, i.e. it has no direc- tion and has length 0. If it is represented as the sum of zero directed segments, then the vectors they represent are called linearly independent. The vector image in computer programs is a method of representing graphics, in which it is described using mathematical formulas, functions, vectors and other appropriate operators. It’s considered the opposite of bitmap graphics, but that’s not exactly the case. Vector representation is a fundamentally different method of storing graphic information in com- puter systems. We will now consider a series of monochrome photographs which can easily be traced if necessary, viz. converted to vector images. Everything arranged in motion according to the shapes of triangle, ellipse, circle and square. The theme and the photographs are related to my family memories and the movement of my relatives over the last two centuries - a foundation on which a structure is built with the added value of family riches. Thus I get a construction in which to embed my memories and at the same time share the E X P E R I E N C E or if it should be defined with profession- al terminology - user experience architecture (UX). / В математиката, физиката и инженерството вектора е геометричен обект, който има дължина, посока и може да бъде добавен към други вектори. Нулевия вектор има за представител коя да е нулева насочена отсечка, т.е. той няма посока и има дължина 0. Ако той бъде представен като сбор на нулевите насочени отсечки то векторите, които те представят се наричат линейно независими. Векторното изображение в компютърните програми е метод за представяне графика, при което тя се описват с помощта на математически формули, функции, вектори и други подходящи оператори. Счита се за противоположност на растерната графика, но това не е точно така. Векторното описание е принципно различен метод за съхранение на графична информация в компютърните системи. Сега ще разгледаме една серия от монохромни фотографии, които при необходимост лесно могат да бъдат трасирани, т.е. превърнати във векторни изображения. Всичко подредено в движение по формите на триъгълник, елипса, кръг и квадрат. Темата и фотографиите са свързани със семейните ми спомени и движението на фамилията ми през последните две столетия - основа, върху която е изградена конструкция с добавената стойност на семейните ценности. Така получавам конструкция, в която да вградя своите спомени и в същото време да споделя О П И Т Н О С Т или ако трябва да се дефинира с професионална терминология - архитектура на потребителския опит (UX).

Wedding / Сватба

Raycho Stanev, Contemporary Art, Multimedia, Cinematography, Bulgaria

I use the triangle shape as a base to freely move its contents so that the composition looks like a kaleidoscope. The image I use is the marriage certificate of my great-grandfather Stanyo, as the first official document preserved in my family. / Използвам формата на триъгълник като основа, за да раздвижа свободно съдържанието му, така че композицията заприличва на калейдоскоп. Изображението, което ползвам е брачното свиделество на прадядо ми Станьо, като първи официален документ запазен във фамилията ми.

Ticket / Билет

Raycho Stanev, Contemporary Art, Multimedia, Cinematography, Bulgaria

I complicate the task by using an ellipse that moves while the photo inside remains static (Stanyo’s ticket for his trip to the United States). / Усложнявам задачата като използвам елипса, която се движи, а снимката вътре остава статична (Билета на Станьо за пътешествието му до Съединените Щати).

War / Война

Raycho Stanev, Contemporary Art, Multimedia, Cinematography, Bulgaria

Here I have a circle that moves and so it ends up displaying the full image - my great-grandfather’s return from the States and participation in the Balkan War. / Тук имам кръг, който се движи и така стига до извеждане на пълния образ - завръщането от Съединените щати и участие в Балканската война.

Tyk-Tam

Raycho Stanev, Contemporary Art, Multimedia, Cinematography, Bulgaria

A square, the movement of the image inside it is in a vertical or horizon- tal direction depending on whether the photo is portrait or landscape - I gather the family photos together and trace the history and movement of the family within the country. / Квадрат, движението на изображението вътре в него е във вертикална или хоризонтална посока в зависимост от това дали снимката е портретна или пейзажна. Събирам фамилините снимки заедно и проследявам историята и движението на фамилията вътре в страната.

Diagram / Диаграма

Raycho Stanev, Contemporary Art, Multimedia, Cinematography, Bulgaria

With the help of a small movement of a crossed circle, I get volume, add color and sound. / С помоща на едно малко движение на пресечен кръг получавам обем, добавям цвят и звук.

Etudes / Етюди

Raycho Stanev, Contemporary Art, Multimedia, Cinematography, Bulgaria

Again a circle, this time static with different pictures scrolling inside it like a slide show. Examines the topics related to migration in Bulgaria, Turkey, India and Cuba. / Отново кръг, този път статичен с различни снимки, превъртащи се вътре в него подобно на прожекция с диапроектор. Разглежда темите свързани с миграция в България, Турция, Индия и Куба.


© райчо станев, ux network