Multimedia
by Raycho Stanev
Raycho Stanev, Multimedia, Net-Art, Digital-Art, Cinematography, Contemporary Art, Bulgaria

Sea / Море
Sky / Небе
Hills / Хълмове
River / Река

At the core of the understanding the multimedia technologies is always the concept of language and image. Perceiving these two components does give us a more complete picture and opens our perceptions to new knowledge. We look at the formation of thought and how it is structured from a psycho-physiological perspective. Thus we can trace this thought from its formation through the movement, as an image, to its realization.

В основата на разбирането за мултимедийните технологии винаги стои концепцията за език и образ. Възприемането на тези два компонента ни дава една по-цялостна картина и отваря нашите възприятия за нови знания. Разглеждам формирането на мисълта и начина, по който тя се структурира от психо-физиологична гледна точка. Така можем да проследим тази мисъл от нейното формиране през движението й, като образ до нейното реализиране.


© Raycho Stanev, all rights reserved